Đất đấu giá Thị Trấn Tân Thanh – Thanh Liêm

Đất đấu giá thị trấn tân thanh Huyện Thanh Liêm

Đất đấu giá thị trấn Tân Thanh trước kia là xã thanh lưu huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam – Hiện tại chúng tôi đang thu hồ sơ giai đoạn 1 đấu giá 203 lô vị trí đẹp nhất tại Thị Trấn Tân Thanh.

Đất đấu giá thị trấn Tân Thanh trước kia là xã thanh lưu huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam – Hiện tại chúng tôi đang thu hồ sơ giai đoạn 1 đấu giá 203 lô vị trí đẹp nhất tại Thị Trấn Tân Thanh. Dự án vị trí khá thuận lợi nằm ngay tại trục đường chính Huyện thanh liêm.

Đất đấu giá Tân Thanh – Thanh Lưu sở hữu vị trí vàng Mặt hướng sông lưng tựa núi. Sở hữu cảnh non nước sơn thuỷ hữu tình tại Thị trấn Tân Thanh huyện Thanh Liêm tỉnh Hà nam

 

đất đấu giá tân thanh thanh lưu

 

Vị Trí Khu Đất đấu giá thị trấn Tân Thanh

 

Mặt bằng khu Đất đấu giá thị trấn tân thanh ( Thanh Lưu) Huyện Thanh Liêm

Địa điểm vị trí khu đất: Vị trí khu đất quy hoạch chi tiết thuộc ranh giới hành chính: Thị trấn Tân Thanh (xã Thanh Lưu cũ), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Diện tích đất đấu giá 20.201,50m2 , gồm 203 lô đất.

 

Đất đấu giá thị trấn tân thanh

 

Quy trình thủ tục hồ sơ đấu giá khu đấu giá Tân Thanh – Thanh Lưu như nào?

Liên hệ : 0901312999 để biết thông tin cụ thể

 

TỜ TRÌNH V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án giá khởi điểm dự án Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (xã Thanh Lưu cũ), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

 

Giá khởi điểm đất đấu giá thị trấn Tân Thanh

3 2.1. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.200.000đ/m2 gồm 09 lô: Lô LK01-10 đến lô LK01-18. Diện tích: 973,80m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.200.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.200.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 973,8m2 * 4.200.000đ/m2 = 4.089.960.000 đồng.

2.2. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.000.000đ/m2 gồm 07 lô: Lô LK01-2 đến lô LK01-8. Diện tích: 860,70m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 860,70m2 * 4.000.000đ/m2 = 3.442.800.000 đồng.

– 2.3. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.800.000đ/m2 gồm 02 lô: Lô LK01-1; lô LK01-9. Diện tích: 288,80m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 x 1,2 = 4.800. 000đ/m2 . Do đây là lô đất có 2 mặt đường, có khả năng sinh lời. Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.800.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 288,80m2 * 4.800.000đ/m2 = 1.386.240.000 đồng. – – 2.4. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.000.000đ/m2 gồm 05 lô: Lô LK02-2 đến lô LK02-6. Diện tích: 502,50m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 502,50m2 * 4.000.000đ/m2 = 2.010.000.000 đồng. 4

– 2.5. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.800.000đ/m2 gồm 02 lô: Lô LK02-1; lô LK02-7. Diện tích: 226,00m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 x 1,2 = 4.800. 000đ/m2 . Do đây là lô đất có 2 mặt đường, có khả năng sinh lời. Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.800.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 226,00m2 * 4.800.000đ/m2 = 1.084.800.000 đồng.

– 2.6. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.000.000đ/m2 gồm 05 lô: Lô LK03-2 đến lô LK03-6. Diện tích: 550,00m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 550,00m2* 4.000.000đ/m2 = 2.200.000.000 đồng.

– 2.7. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.800.000đ/m2 gồm 02 lô: Lô LK03-1; lô LK03-7. Diện tích: 265,70m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 . Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 x 1,2 = 4.800. 000đ/m2 . Do đây là lô đất có 2 mặt đường, có khả năng sinh lời. Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.800.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 265,70m2 * 4.800.000đ/m2 = 1.275.360.000 đồng. – – 2.8. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.200.000đ/m2 gồm 12 lô: Lô LK04-1 đến lô LK04-12. Diện tích: 1.186,30m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.200.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.200.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). 5 Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 1.186,30m2* 4.200.000đ/m2 = 4.982.460.000 đồng. 2.9. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 5.000.000đ/m2 gồm 01 lô: Lô LK04-13. Diện tích: 137,60m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 . Giá điều tra khảo sát là: 4.200.000đ/m2 x 1,2 = 5.000.000đ/m2 . Do đây là lô đất có 2 mặt đường, có khả năng sinh lời. Giá đất khởi điểm đề xuất là: 5.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 137,60m2* 5.000.000đ/m2 = 688.000.000 đồng.

– 2.10. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.200.000đ/m2 gồm 05 lô: Lô LK07-2 đến lô LK07-6. Diện tích: 459,00m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.200.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.200.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 459,00m2* 4.200.000đ/m2 = 1.927.800.000 đồng.

– 2.11. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 5.000.000đ/m2 gồm 02 lô: Lô LK07-1 ; Lô LK07-7. Diện tích: 234,80m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 . Giá điều tra khảo sát là: 4.200.000đ/m2 x 1,2 = 5.000.000đ/m2 . Do đây là lô đất có 2 mặt đường, có khả năng sinh lời. Giá đất khởi điểm đề xuất là: 5.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 234,80m2* 5.000.000đ/m2 = 1.174.000.000 đồng. – – 2.12. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.000.000đ/m2 gồm 04 lô: Lô LK07-12 đến lô LK07-15. Diện tích: 380,00m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 . 6 Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 380,00m2 * 4.000.000đ/m2 = 1. 520.000.000 đồng.

– 2.13. Vị trí 2 đường ĐT499B: giá 4.000.000đ/m2 gồm 14 lô: Lô LK08-22 đến lô LK08-35. Diện tích: 1.330,00m2 . Giá đất theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam là 2.400.000đ/m2 x 0,7 (vị trí 2) = 1.680.000đ/m2 Giá điều tra khảo sát là: 4.000.000đ/m2 . Giá đất khởi điểm đề xuất là: 4.000.000đ/m2 (bao gồm: Kinh phí đầu tư HTKT và GPMB khu đấu giá, kinh phí trích đo địa chính dự án, kinh phí đấu giá QSD đất, kinh phí cấp GCNQSD đất). Dự kiến tiền thu từ đấu giá: 1.330,00m2 * 4.000.000đ/m2 = 5.320.000.000 đồng.

 

đấu giá khu đấu giá thị trấn Tân Thanh

 

Đôi nét về thị trấn Tân Thanh Hà Nam

Thị trấn Tân Thanh là thị trấn huyện lỵ mới huyện Thanh Liêm. Đây là một trong 3 thị trấn tại huyện Thanh Liêm. Và thị trấn này là nơi tập trung các cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm. Diện tích thị trấn là 11,76 km2, dân số tính đến năm 2018 là 9.496 người.
Về vị trí: Thị trấn Tân Thanh nằm ở phía Đông của huyện Thanh Liêm
– Phía đông giáp xã Liêm Sơn và Liêm Thuận
– Phía Tây giáp xã Thanh Phong
– Phía Nam giáp xã Thanh Hương
– Phía Bắc giáp xã Liêm Cần và xã Thanh Hà.

 

Đất đấu giá thị trấn tân thanh

Bất động sản tại TT Tân Thanh Thanh Liêm

Bước chuyển mình của bất động sản tại đây là việc di chuyển các cơ quan hành chính của huyện từ xã Thanh Tuyền (nay sát nhập vào thành phố Phủ Lý) và xã Thanh Hà về thị trấn Tân Thanh. Nơi đây sẽ là trung tâm văn hóa giáo dục mới của huyện Thanh Liêm. Nơi đây sẽ được chú trọng phát triển hạ tầng về giao thông, khu dân cư và khu đô thị, các công trình công cộng, …
Thị trấn Tân Thanh cũng đang cố gắng thu hút các nhà đầu tư về đây triển khai xây dựng. Chính sách ưu đãi cho các chủ đầu tư là rất lớn. Hiện nay các khu đất đấu giá, khu dân cư đang được triển khai một cách rầm rộ.
Bất động sản thị trấn Tân Thanh sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ nhờ vào vị trí vô cùng đắc địa: Cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 2Km. Cách các khu công nghiệp Thanh Liêm, KCN Châu Sơn khoảng 1,5 km. Cách nút giao Liêm Tuyền (Cao tốc Hà Nội – Ninh Bình) khoảng 1,5km.

Quý khách hàng quan tâm đất nền tại Thị Trấn Tân Thanh Hà Nam vui lòng liên hệ

HOTLINE: 0901.312.999

Đất đấu giá TT tân thanh Dự án đất nền hút khách đầu tiên của Thị Trấn Tân Thanh

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]